Successful training: What is the role/part of a personal trainer?

Από τον Γεώργιος Χ. Χαραλαμπίδης


Η ουσιαστική και ποιοτική γυμναστική είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευεξία και την υγεία μας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί;

Με ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα γυμναστικής, με ποικίλο ασκησιολόγιο που ξεφεύγει από τα γνωστά και χρησιμοποιηθέντα μοτίβα και δεδομένα προπόνησης.
Ποιος είναι ο ρόλος του ατομικού προπονητή στην επίτευξη αυτού του στόχου;
Το βασικότερο και το πιο θεμελιώδες κομμάτι που οφείλει να προσέξει πάντοτε ο όποιος προπονητής / γυμναστής/ Trainer, είναι ότι ο ασκούμενος πρέπει να ξεκινήσει υγιής την προπόνησή του και να την ολοκληρώσει υγιής. Ναι λοιπόν, στην ποικιλία, ναι στην με επιχειρηματολογία ηθικοσωματική πίεση, ναι στην ευρύτερη συμβουλευτική, αλλά με τη μέγιστη προσοχή στην παραμικρή πιθανότητα τραυματισμού του ασκούμενου, είτε από άγνοια κατηγορίας μεθόδων γυμναστικής και αποθεραπείας, είτε από λάθος προπονητικής, είτε από σύνδρομα υπερπροπόνησης. Όλοι ανεξαιρέτως μπορούν ν’ ασκηθούν σε άνετα για τον καθένα επίπεδα, αρκεί να έχει πρωτίστως δημιουργηθεί η πρόθεση μιας έναρξης και ενός σωστού στόχου. Στα πλαίσια και τις ευθύνες του προπονητή, είναι η ορθή στοχοποίηση και συγκεκριμενοποίηση του προς επίτευξη αποτελέσματος, έτσι ώστε να μην κουράσει (ή να κουράσει όσο το δυνατόν λιγότερο) τον ασκούμενο, με την δέουσα επικέντρωση επάνω στην προσπάθειά του, όχι μόνο των γυμναστικών, αλλά και των διατροφικών παραμέτρων που θα συντελέσουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση της προσπάθειας γενικά… Αναμφίβολα, πολλά και ποικίλα τα οφέλη που έχουν να προσφέρουν οι νέες κινήσεις και τάσεις στη γυμναστική, ωστόσο στις πιο πολλές των περιπτώσεων, απευθύνονται σε μερίδες του πληθυσμού που έχουν ήδη ασχοληθεί λιγότερο ή περισσότερο με τη γυμναστική. Τον απόλυτο στόχο, αποτελεί η αλλαγή της προπόνησης της γυμναστικής και των μεθόδων αυτής, προκειμένου να προσελκυθεί προς τον υγιή τρόπο ζωής και τη γυμναστική, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα κόσμου.
Ένα σύνολο παραγόντων που αν ληφθούν επαρκώς υπόψη από τον υπεύθυνο προπονητή/γυμναστή στο όριο του «όσο απαιτείται» για την ικανοποίηση των στόχων του ασκούμενου, οριοθετεί την κατηγορία της διαχειριζόμενης προπονητικής μονάδας και των ιδιαιτεροτήτων αυτής σε κάθε κατηγορία και επίπεδο. Ηλικία – Φύλο – Προπονητική Κατάσταση (συντελεστής P.A.L.) – Β.Μ.Ι. και R.M.R. – Τραυματισμοί και Παθολογία – Κρίση όρεξης του ασκούμενου – Δυναμική προσήλωση αποτελούν μερικά μόνο από τα όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωμένη προπονητική τακτική προς επίτευξη του θεμιτού αποτελέσματος.


ENGLISH VERSION


Meaningful and quality exercise is very important for our vitality and health. How can it be achieved?
Through a completely personalized fitness regime, with a variety of exercises that differs from the usual training patterns.
How important is the part of the personal trainer towards the attainment of this goal?
The most important, fundamental part each trainer ought to pay attention to is the fact that the trainee has to start his training session healthy and complete it healthy. So we say yes to variety, yes to moral and physical pressure through reasoning but always with our full attention towards avoiding even the smallest possibility of injury, either from lack of education on methods of exercising and recovery or from mistakes in training or overtraining syndromes. Everybody can exercise, with no exceptions, in comfortable levels as long as the will is there and a correct goal has been set. The fitness instructor’s responsibilities include setting the right goals and personalizing the program towards the success of said goal, in a way that won’t inconvenience the trainee (or at least inconvenience him as little as possible) always paying the appropriate attention to his efforts, not only on an exercising level but also on the nutritional parameters that will contribute to the successful completion of those efforts in general…The benefits the new types of fitness regimes and trends have to offer are indisputably many, however in most cases they are addressed only to parts of the population that have already, to a bigger or lesser extend been involved with fitness training. The ultimate goal is the alteration of the training program and its methods in order to attract as many people as possible to a healthy way of living and regular exercising. A number of factors which, if sufficiently taken into account by the head coach /trainer in the “as needed” threshold to meet the trainee targets, defines the category of managed coaching module and the particularities of this in each category and level. Age – Sex – Coaching Status (P.A.L. factor) – V.M.I. and R.M.R. – Injuries and Diseases – Crisis appetite trainee – Dynamic dedication are just some of the weapons that can be used to lead to a complete coaching tactics to achieve a fair outcome.


Γεώργιος Χ. Χαραλαμπίδης / Georgios H. Haralampidis
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος / Clinical Dietitian-Nutritionist 
Specialised Group & Personal Fitness Instructor


Kέντρο Ελέγχου Βάρους & Φυσικής Αγωγής/ Centre of Weight Control and Physical Education Athens/ Tinos/ Mykonos,
G_Char@hotmail.gr – Contact Number : 6943062415


 

xaralampidis


IN CATEFORY: HEALTH